Bechstein Kapuzenlori  Eos squamata riciniata

junger 1,0 Bechstein Kapuzenlori
junger 1,0 Bechstein Kapuzenlori